SMUVNÍ PODMÍNKY
účastníka Spolu workshopu na Tenerife 2023

I.

Prohlášení smluvních stran

 1. Pořadatel prohlašuje, že pořádá workshop v zahraničí nazvaný “Spolu” za účasti profesionálních fotografů zaměřený na tvorbu fotografií, teorii a postprodukci fotografií (dále jen „workshop“) ve dnech 3.10.2023 – 10.10.2023.
 2. Účastník prohlašuje, že předmětem jeho činnosti je fotografování a má vážný zájem účastnit se pořádaného workshopu za účelem zdokonalení se ve tvorbě fotografií.

II.
Předmět smlouvy

 1. Pořadatel se zavazuje zajistit pro Účastníka účast na workshopu v souladu s potvrzenou objednávkou Účastníka a na základě provedené řádné a úplné úhrady ceny workshopu.
 2. Účastník se zavazuje uhradit Pořadateli sjednanou cenu za svou účast na workshopu dle čl.III. odst. 1 této smlouvy.

III.
Cena workshopu

 1. Cena za účast na pořádaném workshopu se sjednává ve výši 42.000,- Kč za jednu osobu.
 2. Účastník se zavazuje uhradit rezervační poplatek ve výši 15.000,- Kč prostřednictvím platby přes platební portál na webu www.denisfueco.com.  Rezervační poplatek je nevratný, avšak v případě naplnění této smlouvy se započítává na sjednanou cenu workshopu.
 3. Účastník se zavazuje uhradit celou sjednanou cenu, případně její doplatek, dle odst. 1 tohoto článku na účet vedený na jméno pořadatele č. 2190709/0300, u společnosti Československá obchodní banka, a.s., a to nejpozději do 1.8.2023.
 4. Místem konání workshopu je ostrov Tenerife – Kanárské ostrovy.
 5. V ceně je zahrnuto:
  a) Program workshopů, tj. 5 dílčích tématických workshopů na tvorbu fotografií, postprodukce a teorie. 
  b) ubytování na 7 nocí se snídaní ve více hotelích určených Pořadatelem dle potřeb lokace workshopu,
  c) transport po celou dobu účasti na workshopu, který bude předem stanovený Pořadatelem a bude určen k účasti na workshopu,
  d) služby Pořadatele po celou dobu workshopu.
 6. Pořadatel se zavazuje zajistit pro Účastníka veškeré služby uvedené v odst. 5 tohoto článku.
 7. Účastník bere na vědomí, že v ceně nejsou zahrnuty letenky. Cestu do místa workshopu a z místa workshopu zpět si zajišťuje a hradí Účastník sám na své vlastní náklady. V ceně není dále zahrnuto pojištění, stravování kromě snídaně. Účastník se účastní workshopu na svou vlastní odpovědnost a je povinen si sám zajistit cestovní a úrazové pojištění na celou dobu pobytu v místě konání workshopu. Účastník bere na vědomí, že náklady na ubytování odpovídají plně uhrazené ceně ubytování ze strany Pořadatele za účastníka. Pořadatel nemá ze zajištění ubytování žádný zisk. Účastník bere na vědomí, že Pořadatel není cestovní kanceláří ani cestovní agenturou.
 8. Účastník bere na vědomí, že jakékoliv další služby či atrakce, které bude chtít Účastník využít v průběhu konání workshopu, jako např. jízdu na koních, hoverboardu, a další, si musí na své vlastní náklady a odpovědnost zajistit a uhradit sám místním dodavatelům těchto služeb.

IV.
Storno poplatky

 1. Rezervací místa a platbou souhlasí Účastník s tím, že složený rezervační poplatek je nevratný. V případě naplnění smluveného předmětu (účastí na workshopu) se však rezervační poplatek započítává na celkovou cenu workshopu.
 2. Pořadatel je oprávněn kdykoliv a bez udání důvodů zrušit konání workshopu. Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu ke zrušení workshopu ze strany Pořadetele, zavazuje se Pořadatel vrátit Účastníkovi veškeré dosud uhrazené platby na cenu workshopu, tj. včetně rezervačního poplatku, a to nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení o zrušení konání workshopu.
 3. Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu na straně Účastníka k neúčasti na pořádaném workshopu dle této smlouvy (nemoc, covid opatření, vyšší moc), nebo nedojde k řádné a včasné úhradě ceny workshopu dle čl. III. odst. 3 této smlouvy, propadá složený rezervační poplatek ve výši 15.000,- Kč ve prospěch Pořadatele. Smluvní strany se dohodly, že Účastník v tomto případě nemá nárok na jeho vrácení.
 4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud Účastník zruší svou účast na workshopu nejpozději do 1.8.2023, Pořadatel se zavazuje mu vrátit zbývající část ceny, vyjma propadnutého rezervačního poplatku, a to nejpozději do 8 dnů ode dne písemného oznámení o zrušení účasti. Složený rezervační poplatek v tomto případě slouží jako stornopoplatek pro Pořadatele zahrnující kompenzaci nákladů spojených s přípravou účasti Účastníka na workshopu.
 5. Smluvní strany se dohodly, že pokud Účastník zruší svou účast na workshopu nejpozději ke dni odletu na workshop, zavazuje se uhradit Pořadateli smluvní pokutu ve výši 35.000,- Kč. Pořadatel je dle dohody smluvních stran oprávněn si sjednanou smluvní pokutu započíst proti složené ceně workshopu (tj. včetně složeného rezervačního poplatku). Pořadatel se v tomto případě zavazuje vrátit Účastníkovi zbývající část ceny, vyjma započtené smluvní pokuty, a to nejpozději do 8 dnů ode dne písemného oznámení o zrušení účasti. Smluvní pokuta v tomto případě slouží jako stornopoplatek pro Pořadatele zahrnující kompenzaci nákladů spojených s přípravou účasti Účastníka na workshopu přičemž jeho výši považují obě smluvní strany za zcela přiměřenou.

V.
Další ujednání

 1. Účastník se účastní workshopu na vlastní nebezpečí. Účastník by se měl ujistit, že jeho zdravotní a psychický stav umožňuje absolvovat workshop bez rizika.
 2. Pořadatel nenese po celou dobu konání workshopu odpovědnost za poškození, ztrátu nebo jiné škody na majetku či zdraví Účastníka.
 3. Účastník se zavazuje, že ke dni odletu na workshop bude mít platné cestovní a osobní doklady potřebné k příjezdu do cílové destinace.
 4. Účastník se dále zavazuje, že ke dni odletu na workshop bude mít splněné všechny covidové a další podmínky aktuálně platné pro umožnění vstupu do letadla od letecké společnosti a dále platné pro vstup do cílové destinace. Účastník je povinen se o těchto podmínkách vstupu předem a řádně informovat a veškeré platby s tímto související si uhradit sám na své vlastník náklady. Pokud se Účastník nebude moci účastnit workshopu z těchto či obdobných důvodů zavazuje se uhradit Pořadateli smluvní pokutu ve výši 35.000,- Kč dle podmínek čl. IV. odst. 5 této smlouvy.
 5. Pořadatel je oprávněn změnit obsah, program a harmonogram workshopu, vždy však při zachování stejné či obdobné kvality workshopu.

VI.
Práva a povinnosti Účastníka workshopu

 1. Účastník se zavazuje nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení své účasti na pořádaném workshopu zaslat minimálně 100 finálních upravených fotografií z workshopu k rukám Pořadatele pro jeho použití. Účastník dává tímto výslovní souhlas Pořadateli a dalším účastníkům workshopu s veřejným a neomezeným použitím jeho fotografií pro potřeby Pořadatele a dalších účastníků workshopu (lektoři, modelové, dodavatelé služeb a další). Při každém takovém použití jsou však všichni povinni uvést autora fotografie. Účastník dává dále výslovný souhlas Pořadateli a ostatním účastníkům workshopu se zvěřejněním své osoby, resp. podobizny, na fotografiích a videích a dalších záznamem, tzv. backstage, vzniklých v průběhu workshopu.
  Pořadatel i další účastníci workshopu jsou oprávněni použít tyto záznamy a fotografie neomezeně pro své reklamní účely.
 2. Účastník se zavazuje u všech jím zveřejněných fotografií, videí, materiálů a příspěvků (ve feedu, stories, na facebooku, na instagramu, webu. a dalších) vzniklých na workshopu, označit autora fotografie, Spolu workshop, lektora dílčího workshopu, na kterém fotografie vznikla, modelku/modela a všechny spolupracující dodavatele (šaty, oblek, make-up, květiny a další), jejichž seznam bude Účastníkovi zaslán.
 3. Účastník podpisem této smlouvy uděluje Pořadateli souhlas se zpravováním svých osobních údajů. Pořadatel zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účastník prohlašuje, že jeho osobní údaje poskytnuté Pořadeteli jsou přesné a zavazuje se bez zbytečného prodlení oznámit Pořadateli všechny změny týkající se jeho osobních údajů.

VII.
Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků smlouvy obdrží při podpisu této smlouvy po jednom vyhotovení.
 2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník.
 3. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
 4. Veškeré změny či doplňky k této smlouvě je možné činit pouze na základě dohody smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.
 5. Smluvní strany po bedlivém seznámení se zněním těchto smluvním podmínek prohlašují, že je jim znám její smysl a účel, že tato odpovídá projevu jejich vůle, a že k ní přistupují svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, aniž by považovaly, byť jediné její ujednání za nesrozumitelné. Na důkaz toho ji zaškrtávám pole “Přečetl/a jsem si a souhlasím se smluvními podmínkami.” před zaplacením rezervačního poplatku.